ඒකකය 01- වර්ගඵලය සහ පරිමාව

පලමු කොටස දෙවන කොටස තෙවන කොටස හතරවන කොටස පස්වන කොටස