සෑම ඒකකයකම නිබන්ධන

1-ඒකකය- වර්ගඵලය සහ පරිමාව

2-ඒකකය- මිණුම් උපකරණ

3-ඒකකය- පයිතගරස් සම්බන්ධතාවය

4-ඒකකය- සෛල විද්‍යාව

5-ඒකකය-බලය සහ එහි ආචරණය

6-ඒකකය- කාර්යය,ශක්තිය සහ ක්ෂමතාවය

7-ඒකකය-ත්‍රිකෝණමිතිය